Calendar

« July 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

catalog

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Корисні посилання

cover

 

Правила користування бібліотекою

  •  hutau1. Загальні положення


1.1. Правила користування бібліотекою розроблені у відповідності до Законів України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, ”Про внесення змін до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених Міністерством культури і мистецтв України від 5 травня 1999 р. № 275 та наказу Міністерства культури й мистецтв України “Про внесення змін і доповнень до Типових правил користування бібліотеками в Україні” від 25.06.2001 року № 319 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.06.2001 року № 538\5729, Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти та науки України, затверджених наказом Міністерства освіти та науки України від 31 серпня 1998 року № 321, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 219-р “Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року “Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України”.

1.2. Правила користування бібліотекою - це документ, що регламентує відносини користувача з бібліотекою, встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів, доступ до фондів бібліотеки, права та обов'язки користувачів бібліотеки.

1.3. Інформаційні ресурси науково-технічної бібліотеки є невід`ємною частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави. Складовими ресурсної бази є: упорядковані фонди документів друку, документи на нетрадиційних носіях інформації, бази даних, мережеві інформаційні ресурси, матеріально-технічні засоби опрацювання, зберігання та передачі інформації.

2. Права та обов’язки користувачів


2.1. Право користування бібліотекою мають:
студенти, аспіранти, професорсько-викладацький склад та працівники структурних підрозділів НЛТУ України (далі університету), а також сторонні читачі та читачі інших навчальних закладів  та установ (користувачі, які обслуговуються лише в читальних залах при наявності паспорта, залікової книжки або інших документів, які засвідчують особу).

2.2. Користувачі бібліотеки мають право:

2.2.1. Користуватися інформацією про склад фонду бібліотеки через програму УФД/Бібліотека або довідково-пошуковий апарат.
2.2.2. Одержувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації.
2.2.3. Одержувати в тимчасове користування документи із фонду бібліотеки:

1. З авторефератами дисертацій та дисертаціями прийнятими до захисту мають право працювати всі користувачі бібліотеки; з захищеними дисертаціями – аспіранти, викладачі, наукові співробітники університету та сторонні читачі - з письмового дозволу проректора університету з наукової роботи та директора бібліотеки.

2. Навчальна література видається студентам в абонементі навчальної літератури терміном - семестр або навчальних рік у відповідності до навчальних планів і програм.

3. Наукова література видається з відділу книгозбереження терміном до 30 днів:

- професорсько-викладацькому складу та науковим працівникам у кількості до 15 примірників;

- аспірантам – до 10 примірників;

- іншим категоріям користувачів – до 5-ти примірників.

4. Художня література та літературно-художні журнали поточного року видаються всім категоріям користувачів у кількості не більше 3-х примірників на термін 15 днів у абонементі художньої літератури.

5. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

6. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у читацькому формулярі.

7. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки у читальному залі.

8. При наданні користувачам документів додому, які мають підвищений попит, бібліотекою визначається розмір коштів, що передаються користувачами як забезпечення виконання ними зобов'язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів. Якщо одержані в бібліотеці у такий спосіб документи не повертаються користувачами в зазначений термін, то бібліотека використовує кошти на придбання бібліотечних документів.

2.2.4. Користуватися документами з тематичних виставок та виставок нових надходжень.
2.2.5. Одержувати документи по міжбібліотечному абонементу.
2.2.6. Одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись наявними каналами зв'язку.
2.2.7. Знайомитися з виданнями, представленими на книжкових виставках та переглядах літератури, відвідувати масові заходи, організовані НТБ.
2.2.8. Користуватися бібліотечними комп’ютерами, встановленими у приміщеннях бібліотеки для користувачів, за умови дотримання відповідних правил користування.
2.2.9. Звертатися з пропозиціями, побажаннями, зауваженнями та скаргами до представників адміністрації НТБ.
2.2.10. Розраховувати на ввічливе та компетентне обслуговування.

2.3. Умови запису в бібліотеку

Документом, що дає право користуватися фондами бібліотеки, є читацький квиток.

2.3.1. Для запису в бібліотеку необхідно подати:

-  студентам - студентський квиток, дійсний у поточному році або посвідчення особи;

- аспірантам (денна форма навчання) – посвідчення аспіранта;

- аспірантам(заочна форма навчання) – посвідчення аспіранта;

- співробітникам університету - службове посвідчення або довідка з відділу кадрів університету;

- стороннім читачам – паспорт чи інший документ, що засвідчує особу;

2.3.2. Надати відомості, необхідні для заповнення читацького формуляра та фотографії для оформлення читацького квитка.

2.3.3. Ознайомитися з правилами користування бібліотекою, підписати зобов'язання їх виконувати.

2.4. Користувачі зобов’язані:

2.4.1. Виконувати правила користування бібліотекою та читальними залами, правила користування комп’ютерами в читальних залах.
2.4.2. Дотримуватися розпорядку роботи НТБ.
2.4.3. Нести відповідальність за збереження читацького квитка:

- пред’являти  читацький квиток при вході та виході з  НТБ,  при замовленні та отриманні документів, а також на вимогу бібліотечних працівників та працівників охорони;

- інформувати у місячний термін абонемент навчальної літератури про зміну прізвища, місця проживання,  зазначених у паспорті;

- у разі втрати читацького квитка повідомити про це чергового бібліотекаря у абонементі навчальної літератури. Користувач отримує дублікат, після подання заяви про втрату.

- передавати читацький квиток іншим особам заборонено.

2.4.4. Для одержання документів користувач подає читацький квиток і підтверджує отримання документів підписом у читацькому формулярі за кожний отриманий примірник окремо.
2.4.5. Повернення літератури засвідчує бібліотекар підписом у читацькому формулярі за кожний зданий примірник окремо.
2.4.6. При отриманні документів  переконатись у відсутності в них дефектів. У разі їх виявлення  повідомити чергового бібліотекаря (відповідальність за пошкоджений документ несе користувач, який останнім працював із документом), який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у документах пошкодження несе користувач.
2.4.7.
Для замовлення документів користувач заповнює Бланк замовлення та подає її у відділ книгозбереження:

- термін виконання замовлення складає 15 хвилин;

- даний документ переводять у загальний читальний зал для ознайомлення;

- література, замовлена користувачами з відділу книгозбереження зберігається у читальних залах до 10 днів;

- користувачі мають право користуватися літературою з книгозбереження, виданою на замовлення інших читачів у період їх відсутності.

2.4.8. Працювати з документами тільки в читальних залах. Нести відповідальність за бібліотечні документи, залишені без нагляду.
2.4.9. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх з інших бібліотек через бібліотечний абонемент, заповнивши бланк-замовлення.
2.4.10. Дотримуватися норм авторського права при копіюванні документів, використанні створених, передплачених або отриманих у користування НТБ баз даних та інших об’єктів інтелектуальної власності, а також   при користуванні Інтернетом.
2.4.11. Дбайливо ставитися до отриманих у користування документів із фондів НТБ  та  інших бібліотек, бібліотечного майна, устаткування, а також програмно-технічних засобів комп’ютеризованих читальних залів.
2.4.12. Користувач, який утратив або пошкодив документ із фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним документом, або зробити заміну у двохкратному розмірі рівноцінними документами. Вартість пошкоджених чи загублених документів визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації їх вартості та ринкової вартості. Заміна втраченого чи пошкодженого користувачем документу фіксується у спеціальному зошиті і підтверджується підписами користувача і бібліотекаря, що приймає заміну.
2.4.13. Дотримуватися  тиші, порядку та чистоти у читальних залах і приміщеннях НТБ, не користуватися мобільними телефонами, не входити до читальних залів, абонементів, інших підрозділів у верхньому одязі, з великими сумками. Бути ввічливими у відносинах з іншими користувачами та співробітниками НТБ.
2.4.14. Своєчасно повертати надані бібліотекою документи. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повернути в установлений термін:

- на час літніх канікул користувачі-студенти повинні повернути до бібліотеки отриману літературу.

- на початку кожного навчального року користувачі бібліотеки повинні перереєструватись, пред’явити всі документи, які рахуються за ними та продовжити (при потребі) термін користування.

- студенти-користувачі бібліотеки, після закінчення навчання, повинні до отримання дипломів повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист у всіх відділах бібліотеки.

- аспіранти-користувачі бібліотеки за місяць до закінчення навчання повинні остаточно розрахуватись з бібліотекою.

2.4.15. Виконувати вимоги співробітників НТБ, дотримуватись законних вимог працівників міліції, пожежної охорони у випадку надзвичайних ситуацій (пожежі, аварії, загрози терористичного акту тощо).
2.4.16. Залишати в гардеробі верхній одяг (у тому числі куртки,  півпальта, пальта, плащі та головні убори), сумки розміром понад 20х30 см,  портфелі, валізи, кейси, пакунки, рюкзаки тощо. Гроші та цінні речі на зберігання до гардеробу не приймаються.
2.4.17. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідування її на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

2.5. Відповідальність користувачів за порушення правил користування бібліотекою

2.5.1. Користувач, який порушив діючі Правила, несе відповідальність, згідно діючого законодавства України та Правил користування бібліотекою.
2.5.2. Користувачі, які порушили Правила, можуть бути позбавлені права користування бібліотекою на термін від 1 місяця до 1 року.
2.5.3. Користувач, який виніс без дозволу працівника друковане або електронне видання за межі бібліотеки, позбавляється права користування бібліотекою на 1 місяць.
2.5.4. Користувач, який завдав шкоди друкованому виданню (вирвав або порізав сторінки), позбавляється права користування бібліотекою терміном на 1 місяць і зобов’язаний зробити заміну новим виданням, визнаним бібліотекою рівноцінним.
2.5.5. Користувач, який у визначений термін не повернув на абонементи літературу, позбавляється права користування абонементами.
2.5.6. Користувач, який передав свій читацький квиток іншій особі для отримання літератури в бібліотеці позбавляється права користування бібліотекою на 3 місяці.
2.5.7. При порушенні тиші в читальних залах бібліотеки, у випадку, якщо користувач не реагує на зауваження працівника залу, бібліотекар має право в цей день позбавити користувача можливості користуватися читальним залом.
2.5.8. За порушення громадського порядку або правил користування співробітники комп’ютерного читального залу можуть позбавити користувача доступу в комп’ютерний зал на один тиждень (у разі повторних порушень термін обмеження доступу може збільшитися).
2.5.9. Інформація про порушення правил користування бібліотекою передається в деканат або ректорат університету.

2.6. Користувачам не дозволяється:

2.6.1. Передавати іншим особам свій читацький квиток. Використовувати чужий читацький квиток. Самостійно вносити зміни, виправлення, робити помітки в читацькому квитку.
2.6.2. Вносити предмети, які можуть пошкодити документи та бібліотечне майно.
2.6.3. Виносити документи, одержані для користування в читальних залах, до інших приміщень (зон відпочинку, туалетних кімнат, тощо) та за межі бібліотеки.
2.6.4. Вилучати картки з каталогів і картотек, робити на них нотатки, переставляти і виносити шухляди.
2.6.5. Псувати  твори друку та інші документи з фондів НТБ. Ксерокопіювати та сканувати документи у незадовільному фізичному стані (у тому числі відреставровані), документи з непрошитим блоком (клеєні), підшивки газет, документи обсягом понад 700 сторінок, рукописні матеріали, цінні та рідкісні видання, дисертації.
2.6.6. Копіювати у повному обсязі тексти документів. Копіювання рукописів, стародруків, рідкісних та цінних видань у повному обсязі здійснюється лише для підготовки до друку тексту пам’яток за спеціальним дозволом керівництва Бібліотеки.
2.6.7. Заходити до службових приміщень, користуватися службовими каталогами, картотеками, телефонами.
2.6.8. Порушувати тишу та створювати несприятливі для роботи умови в читальних залах та залах каталогів НТБ, користуватися мобільними телефонами, плеєрами та іншими технічними засобами в приміщеннях,  де ведеться обслуговування.
2.6.9. Палити в приміщеннях Бібліотеки. Приймати їжу та розпивати напої у не відведених для цього місцях.
2.6.10. Несанкціоновано розміщувати рекламні матеріали,  займатися торгівлею та іншою комерційною або агітаційною діяльністю в приміщеннях бібліотеки.
2.6.11. Відвідувати НТБ, маючи непристойний зовнішній вигляд, що не відповідає  нормам санітарії та особистої гігієни. Відвідувати бібліотеку у стані сп’яніння.
2.6.12. Заходити у приміщення з тваринами.
2.6.13. Залишатися  у приміщенні НТБ після закінчення роботи бібліотеки, перешкоджаючи її своєчасному закриттю.

3. Обов’язки бібліотеки з обслуговування користувачів

3.1. Бібліотека формує свій документний фонд згідно з потребами навчально - методичної, науково-дослідної та культурно-просвітницької роботи університету.
3.2. Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання документного фонду.
3.3. Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування користувачів.
3.4. Створює і веде довідково-бібліографічний апарат на традиційних та електронних носіях інформації, укладає і готує до видання бібліографічні покажчики для здійснення навчально-виховної роботи університету, виконує всі види бібліографічних довідок, організує та проводить бібліографічні огляди.
3.5. Організовує та проводить масові заходи: конференції, дні інформації, дні кафедр, виставки нових надходжень документів, тематичні виставки, виставки до ювілейних дат, флешмоби та інше.
3.6. Організовує диференційоване обслуговування користувачів на абонементах, в читальних залах, інших пунктах видачі документів та в підрозділах бібліотеки.
3.7. Забезпечує високий культурний рівень обслуговування користувачів на основі новітніх технологій, створює комфортні умови роботи співробітників та користувачів.
3.8. Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців та студентів, співробітників університету, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової інформації. Проводить соціологічні дослідження інтересів користувачів з метою їх оптимального задоволення.
3.9. Розширює можливості використання інформації шляхом надання доступу до ресурсів Інтернету.
3.10. Проводить серед користувачів роботу по поширенню знань основ бібліотекознавства і бібліографії, інформатики, по прищепленню їм навичок роботи з документами, культури читання тощо. Організує з цією метою спеціальні заняття згідно з навчальним розкладом. Проводить індивідуальні бесіди, консультації та інше.
3.11. Забезпечує користувачів інформацією про всі види бібліотечних послуг.
3.12. Бібліотека видає користувачам документи тільки після повернення ними раніше взятих, термін користування котрими закінчився.

 

 

Контакти

Науково-технічна бібліотека НЛТУ

вул. Ген. Чупринки, 101, м.Львів, 79057

тел.: (032) 258-42-50

e-mail: library@nltu.edu.ua

Пропозиції та побажання просимо повідомляти нам на електронну адресу  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Top of Page