Calendar

« June 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

catalog

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Корисні посилання

cover

 

Прищеплення екологічної культури сьогодні – запорука збереження здоров’я майбутніх поколінь! 12 травня - День екологічної освіти

Екологічна освіта повинна бути пріоритетним напрямом навчання і виховання з дитинства. Адже поширення екологічних знань, дбайливе ставлення до навколишнього природного середовища ,діяльність по формуванню екологічної культури населення  — це запорука безпечного майбутнього для всього людства.ekologizatsiya 2021

slide 1Всі люди прагнуть до того, щоб їхнє життя покращувалося. Покращення життя зазвичай зв'язується в нашій свідомості з економічним зростанням в країні, поліпшенням добробуту нашої сім'ї. Підвищення рівня життя людей і зростання економіки відбувається за рахунок перетворення природних ресурсів у матеріальні цінності. Ми використовуємо ліс для виробництва паперу, нафту для транспорту та медицини, вугілля для опалення будинків, торф і мінеральні добрива в сільському господарстві, метали для виробництва необхідних машин і техніки та багато іншого.
При цьому виробляються відходи...

Прищеплення екологічної культури сьогодні - запорука збереження здоров'я майбутніх поколінь!
Якщо знання — це сила, то немає потужнішої екологічної сили, ніж екологічні знання.
Екологічні знання - компонент екологічної освіти і виховання!

Сучасна молодь вступає в епоху не лише бурхливого розвитку науки та техніки, але й негативних наслідків науково-технічної революції і демографічного вибуху. Дедалі більше забруднення атмосфери, гідросфери та літосфери, накопичення величезних об'ємів відходів людської діяльності при одночасному виснаженні майже всіх видів природних ресурсів призвели до розвитку екологічної кризи. Людству потрібна нова філософія життя, висока екологічна культура і свідомість. Сьогодні в усіх розвинених країнах світу екологічна культура стає невід'ємною частиною функціональної грамотності населення.  

На сьогодні екологічне виховання молоді є великою проблемою так як, в більшості, молодь не хоче замислюватись над проблемами екології, природи та біосфери в цілому. Наша молодь, нажаль, цікавиться зовсім іншим: новітніми технологіями. А наша екологія зараз знаходиться в стані катастрофи, і тому в першу чергу потрібно молодь направляти на збереження природи, природних ресурсів, екологічного стану Землі. Адже молодь це наше майбутнє, їм жити на цій планеті і слідкувати за її екологічним станом, і тому в першу чергу їх потрібно виховати екологічно свідомими.

Educacin AmbientalЕкологічне виховання формує в особистості світогляд, що спрямований на забезпечення охорони довкілля та є достойною платформою для екологічної освіти, яка є сукупністю різноманітних екологічних знань, екологічного мислення, екологічного світогляду, екологічної етики, екологічної культури. Головною метою екологічної освіти є: оволодіння науковими знаннями про довкілля, складні взаємозв'язки в природі, що склалися протягом тривалого історичного розвитку; формування знань і вмінь дослідницького характеру, спрямованих на розвиток інтелекту, творчої і ділової активності; розуміння сучасних проблем навколишнього природного середовища і усвідомлення їх актуальності для себе; формування екологічної свідомості та культури особистості, усвідомлення себе частиною природи.

Освіта була і залишається однією з пріоритетних галузей соціально-економічного поступу в різні періоди суспільних трансформацій. Принципи еколого-збалансованого розвитку потребують орієнтації усіх виробництв на забезпечення пом’якшення тиску на довкілля, зменшення обсягів видобутку й використання природних ресурсів та припинення нищення навколишнього природного середовища. 
На жаль, не приділяється належної уваги екологізації вищої освіти та освіти в цілому, хоч сьогодні, у період глобальної екологічної кризи, вона має бути визнана найнеобхіднішою і найважливішою. Драматизм екологічних реалій сьогоднішнього світу, особливо України, свідчить про безперспективність розвитку суспільства без екологічного мислення, свідомості, культури, тому формування сучасної системи екологічної освіти, зокрема вищої, для збалансованого, гармонійного, природоузгодженого поступу є не лише пріоритетним державним завданням, а й одним з важливих і складних концептуальних підходів до проблеми розвитку цивілізації та ноосферогенезу.
Екологія в сучасному її розумінні покликана стати базовою освітньою галуззю, з власною проблематикою, методологією, колом наукових, життєво важливих проблем. Одним з головних завдань екоосвіти є формування екологічної культури кожної особистості та етносу в цілому, ефективний розвиток якої може бути реалізований через цілісну освітньо-виховну систему на базі принципово нової еколого-навчальної моделі. Час чіткого розмежування дисциплін минув. Нинішня освіта мала б сприяти всебічному розумінню єдності світу, який людина налаштована вдосконалити і поліпшити при беззастережному дотриманні екологічних законів.
Розуміння екологічної освіти як викладання лише біологічних, географічних чи інших природничих дисциплін є помилковим, оскільки навчальний зміст екологічної освіти має плекати екологічні цінності культури, що виховують підростаюче покоління на всіх етапах життя, особливо у період формальної і неформальної освіти, нинішні суперечності якої певною мірою відповідальні за екологічний стан суспільства.
Екологічна освіта повинна отримати статус стратегічної, масштабної, важливої пріоритетної галузі, з розширеним і оновленим змістом, формою та методами навчання в умовах інформатизації суспільства. Нагальною є потреба в організації її моніторингу, розвитку формальної і неформальної складових, впровадженні сертифікації навчання керівних кадрів, відповідальних працівників, депутатського корпусу, стандартизації їх екомінімумів, запровадженні екоменеджменту і екоаудиту в усіх галузях економіки, особливо в системі освіти, у постійному опрацюванні перспектив екологічної освіти в державі. Сьогодні варто ставити питання не про розвиток і вдосконалення екологічної освіти, а про новий її статус і важливу роль у розбудові системи освіти для збалансованого суспільства.

edenvironmental educationЩорічно 12 травня у багатьох країнах світу відзначається День екологічної освіти. 

Основи екологічної освіти було закладено у 1968 році на Міжнародній конференції ЮНЕСКО у Парижі, пізніше у 1970 році вони були підтверджені на Міжнародній нараді у Неваді (США). А у 1972 році конференція ООН у Стокгольмі задекларувала зв'язок між освітою і станом природи. В результаті цього у 1975 році з'явилась Міжнародна програма екологічної освіти. В ній задекларовано такі основні положення екологічної освіти:

 • - будь-яке життя самоцінне, унікальне і неповторне; людина відповідальна за все живе;
 • - природа була і завжди буде сильнішою за людину. Вона вічна і безконечна. Основою взаємовідносин з природою має стати взаємодопомога, а не протистояння;
 • - чим різноманітніша біосфера, тим вона стійкіша;
 • - якщо все залишити так, як є, то "вже скоро - через 20-50 років, Земля відповість очманілому людству невідворотним ударом на знищення";
 • - сформований у масовій свідомості протягом багатьох років антропоцентричний тип свідомості повинен бути витіснений новим баченням світу - екоцентричним.

Екологічна освіта вирішує три основні функції:

 • 1. Формує адекватні екологічні уявлення, тобто уявлення про взаємозв'язки в системі "Людина - Природа - Суспільство" і в самій природі. Це дає змогу особистості знати, що і як відбувається у світі природи, між людиною і природою, між природою і суспільством і як варто діяти з погляду екологічної доцільності.
 • 2. Формує ставлення до природи. Екологічні знання не гарантують екологічно доцільної поведінки особистості, для цього необхідно ще й відповідне ставлення до природи.
 • 3. Формує систему умінь, навичок і стратегій взаємодій із природою.

Крім зазначених раніше соціальних функцій, екологічна освіта виконує ще й такі функції:

 • 1. Розвиває комунікативні можливості людини через з'ясування понять, які є необхідним компонентом сучасного комунікативного мінімуму кожної людини незалежно від її освітнього і соціального стану. Не обізнаний із цими поняттями громадянин не може адекватно сприймати значну частину сучасної інформації, що поширюється в суспільстві і стосується природи, здоров'я, умов, які створюють небезпеку для життя окремої людини і нації в цілому. Без цих відомостей сучасна людина не може бути вільною щодо прийняття всього спектра доцільних рішень: від простого "Я" до державного "Ми".
 • 2. Виконує важливу інформативну функцію, оскільки екологія надає громадянам всебічну інформацію про природне середовище, природні ресурси, які становлять матеріальну основу існування людини, з'ясовує місце людини в природі, її зв'язки з нею і Всесвітом. Усе це забезпечує набуття навичок контакту і спілкування людини з живою і неживою природою, формування цілісного погляду на дійсність, взаємодію людини з людиною і людини з природою. Молода людина вчиться розуміти системний принцип організації життя та природи, і що дуже важливо, у її свідомості на психоемоційному рівні своєчасно створюється система ієрархії таких цінностей, які становлять необхідну передумову раціонального існування нації, держави й особистості в ній.
 • 3. Екологічна освіта і виховання формують особистість учня, молодої людини й громадянина, розвиваючи здебільшого їхню психоемоційну та інтелектуальну сфери, здатність логічно мислити, уміння передбачати наслідки своєї поведінки в природі та суспільстві, формувати ставлення до природи як світу свого буття, усвідомлювати свою долю як долю землі, а долю землі як свою особисту.

Історія свята. Рік виникнення знаменної дати - 1991. Але передумови до появи екологічного свята спостерігалися набагато раніше. У 1972 році на конференції, що проходила в Стокгольмі, була прийнята декларація про утворення особливої програми міжнародного характеру, у чиї завдання входило підвищення рівня екологічної обізнаності та вихованні населення у сфері захисту, охорони природних ресурсів. Тоді ж екологічна освіта внесли до категорії базових засобів, за допомогою яких людина і жива природа досягають гармонійного співіснування та взаємодії. Вже після того, як День екологічної освіти вступив у свої права - через рік - у Ріо-Де-Жанейро відбулася Конференція ООН, де традиційно обговорювалися проблеми природокористування. В рамках цього заходу організаторами було підкреслено важливе значення екологічної освіти в процесі розвитку населення Землі. Дата, про яку йде мова в цій статті, має пряме відношення до кожного з нас, адже планета загальна і є рідною домівкою для людей, незалежно від віку, національності і життєвого статусу.
Ми можемо взяти участь у природоохоронних заходах, у День екологічної освіти - особливо.
Яким чином?
Елементарно: регулярно організовувати суботники, де станемо приводити в порядок сквери, парки, двори власних будинків, очищати їх від торішнього листя, сміття, садити нові молоді деревця, квіти, вирубувати старі засохлі породи. Це найменше, що можна зробити в цілях охорони навколишнього середовища від згубного впливу людської діяльності.

Environmental education 2Бездушне і безвідповідальне використання природних ресурсів загрожує людству розвитком світової катастрофи. Тому головне завдання екологічного виховання – виховати таку особистість, щоб природа набула для неї життєво важливого значення. Знання з екології сприяють формуванню в молоді дбайливого ставлення до природи, розвитку екологічної культури. Екологічні проблеми сучасності вимагають від системи освіти приділяти більше уваги формуванню екологічної свідомості, розуміння навколишнього світу і місця людини в ньому.
Виховання екологічної культури молодого покоління допоможе відновити втрачену рівновагу і гармонію у відносинах «людина – природа».

Екологічне виховання сприяє формуванню та розвитку у особистості екологічної свідомості – здатності адекватно оцінювати стан навколишнього природного середовища та всіляко сприяти своїми вчинками його покращенню, або, як мінімум, не погіршувати його екологічно недружніми діями. Екологічна освіта має забезпечувати наявність компетентних спеціалістів, що володіють відповідними знаннями, навичками та вміннями. Разом взяті, екологічна освіта та виховання, є основою екологічного просвітництва – різноманітних формальних та неформальних заходів, що сприяють розвитку екологічної культури, високий рівень якої неможливо забезпечити без вільного доступу до екологічної інформації.

Подолання екологічної кризи залежить від морального вдосконалення людини, її культури і відносин із природою та іншими людьми. Якщо люди в найближчому майбутньому не навчаться дбайливо відноситися до природи, вони знищать себе. А для цього треба виховувати екологічну культуру і відповідальність. 

Важливо відзначити, що День екологічної освіти значимий не тільки для тих, хто займається екологічним просвітництвом і освітою, але і для всіх жителів нашої планети, адже мова йде про безпечне життя в майбутньому всіх нас. Прищеплення екологічної культури сьогодні – запорука збереження здоров’я майбутніх поколінь!

Формуючи екологічну культуру сьогодні, ми зберігаємо здоров’я та здорове довкілля майбутніх поколінь!

Науково-технічна бібліотека НЛТУ України усіма своїми засобами та можливостями популяризує екологічну освіту, як один з пріоритетних напрямків навчання і виховання людей. 
До вашої уваги Віртуальна виставка "Екологічні знання як компонент екологічної освіти і виховання" та відеоролик "Екологізація освіти як чинник сталого розвитку суспільства".. Запрошуємо до перегляду! 

 

Матеріали /Режим доступу станом на 11.05.2021р./: 
http://library.nltu.edu.ua/index.php/novyny/435-123456
http://library.nltu.edu.ua/index.php/novyny/1212-2021
http://oldconf.neasmo.org.ua/node/2726

http://library.nltu.edu.ua/index.php/novyny/575-ad-naturam-vivere-discimus-vchymosia-zhyty-v-harmonii-z-pryrodoiu
http://www.sd4ua.org/wp-content/uploads/2016/07/Bilyavskiy.doc
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nplanu_2015_13_25.pdf
http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/258/1/920-1944-1-PB.pdf
https://www.zhiva-planeta.org.ua/diyalnist/staluy-rozvutok.htmlhttps://pidru4niki.com/1821071256691/ekologiya/ekologichna_osvita_vihovannya_kultura

Підготувала науково-технічна бібліотека
Інформаційно-бібліографічний відділ
Новосад В.Я., зав.сектору;
Гордійчук Х., бібліотекар

Матеріал підготовлено 11.05.2021р.

 

Контакти

Науково-технічна бібліотека НЛТУ

вул. Ген. Чупринки, 101, м.Львів, 79057

тел.: (032) 237-79-85

e-mail: library@nltu.edu.ua

Пропозиції та побажання просимо повідомляти нам на електронну адресу  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Top of Page